ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพล วิสัยทัศน์ โรงเรียนพลมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รู้เท่า ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม นำปัญญาและมีจิตอาสา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วม
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญญลักษณ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ อัตลักษณ์
กรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้าราชการและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ระบบคุณภาพ TQA
ห้องเรียน google site
คุณครูสุมลพรรณ
ครูธีระ
ข้อสอบคุณครูสมชาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนคุณครูแก้วตา
ห้องเรียนคุณครูพยอม
ห้องเรียนครูลภัสสรณ์
การศึกษาค้นคว้าและองค์ความรู้ ม.5
ข้อมูลทำเว็บบล็อกประวัติส่วนตัว
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมโรงเรียนพล

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมหน้าเสาธง
ประกาศสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนพล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม
ขอความกรุณาคุณครูโรงเรียนพลทุกท่าน คลิกกรอกค่ะ
แบบลงทะเบียนรายชื่อครูผู้สมัครสอบวัดผลสทศ.
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพล
หนังสือราชการจาก สพฐ.
 
ดูเกรด SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-414211 webmaster :: นางลภัสสรณ์ สิงห์เทพ e-mail ::  laphatsorn11@gmail.com