ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพล วิสัยทัศน์ โรงเรียนพลมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รู้เท่า ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม นำปัญญาและมีจิตอาสา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วม
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญญลักษณ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ อัตลักษณ์
กรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้าราชการและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ระบบคุณภาพ TQA
ห้องเรียน google site
คุณครูสุมลพรรณ
ครูธีระ
ข้อสอบคุณครูสมชาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนคุณครูแก้วตา
ห้องเรียนคุณครูพยอม
ห้องเรียนครูลภัสสรณ์
การศึกษาค้นคว้าและองค์ความรู้ ม.5
ข้อมูลทำเว็บบล็อกประวัติส่วนตัว
คุณครู มาโนช ฝั้นฉิม ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก..ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ติดต่อท่าน อกคศ.มาโนช
 
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพล
ตารางปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ: นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นำอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมในวันเรียนปรับพื้นฐาน เวลา 08.00-16.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพล
ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7
**หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมทั้งผู้ปกครอง 1 ท่าน เข้าฟังคำชี้แจงและรับเอกสารประกอบการมอบตัว ในวันที่ 7 เมษายน เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพล

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพล
ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ
สายการเรียนวิทย์-คณิตฯ
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4
สายการเรียนศิลป์-ภาษา
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5
**หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมทั้งผู้ปกครอง 1 ท่าน เข้าฟังคำชี้แจงและรับเอกสารประกอบการมอบตัว ในวันที่ 3 เมษายน เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพล ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7
****นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
และสิ่งที่นักเรียนต้องนำมาในวันสอบบัตรเข้าห้องสอบ ปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำ
ประกาศโรงเรียนพลเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพล
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน้า1 หน้า2 หน้า3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน้า1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
**การแต่งกายแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
**สิ่งที่ต้องนำมา บัตรเข้าห้องสอบ ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ

แบบประเมินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา รูปแบบ Cipp- Model โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลว.28 ตุลาคม 2558
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4 หน้าที่ 5 หน้าที่ 6 หน้าที่ 7
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรหน้าที่1
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องประมูลสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร หน้าที่ 1 หน้าที่ 2
 
โรงเรียนพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-414211 webmaster :: นางลภัสสรณ์ สิงห์เทพ e-mail ::  laphatsorn11@gmail.com