กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
สารสนเทศ หน้า1 หน้า2
ตัวอย่างโครงการโรงเรียนพล
แบบสรุปงานตามโครงการ
รายงานสถานศึกษา
รายงานการปฏิบัติ SAR
ID Plan แผนพัฒนาตนเอง
เป้าหมายและตัวชี้วัด
 
ห้องเรียนคุณครูแก้วตา
ตัวอย่างการศึกษาค้นคว้าอิสระหม่ำ
23 ก.ย. 56 งานแสดงมุทิตาจิต
 
 
 
 
ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC Center)
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
19 กันยายน 2557 มุทิตาจิตจากศิษย์ถึงครู ณ หอประชุมโรงเรียนพล
27 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพล
ได้จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนพลรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 5 สิงหาคม 2557

 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น สังกัด สพม.ขอนแก่น เขต25
ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนพล
มหาวิทยาลัยฯสวนสุนันทา

โรงเรียนพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-414211 webmaster ::  laphatsorn@hotmail.com