ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพล วิสัยทัศน์ โรงเรียนพลมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รู้เท่า ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน ขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม นำปัญญาและมีจิตอาสา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วม
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สัญญลักษณ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ อัตลักษณ์
กรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้าราชการและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางการจัดกิจกรรม
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ระบบคุณภาพ TQA
ข้อสอบคุณครูสมชาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนคุณครูแก้วตา
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครู มาโนช ฝั้นฉิม ผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก..ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ติดต่อท่าน อกคศ.มาโนช
 
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอรหน้าที่1
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องประมูลสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร หน้าที่ 1 หน้าที่ 2
โรงเรียนพลขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันการประกวดโครงงาน นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว กระทรวงพลังงาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย
หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8
ประกาศโรงเรียนพล เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙
หน้า 1 หน้า 2
หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8
ประกาศ ผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนมอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

กำหนดการการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ขั้นตอนการมอบตัว แผนผังการมอบตัวนักเรียน
*****************
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพล ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6
หมายเหตุ วันรายงานตัว 1 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมารับฟังคำชี้แจงด้วยตนเอง
และรับเอกสาร รายละเอียดที่ต้องนำมาในวันมอบตัว ( นักเรียนรายงานตัวด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น )

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพล ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน้าที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน้าที่ 1 ต่อหน้าที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน้าที่ 1


25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพลจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส คลิกภาพเพิ่มเติม
 
 
โรงเรียนพล ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043-414211 webmaster ::  laphatsorn11@gmail.com