กลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนพล

กลยุทธ์โรงเรียนพล
  กลยุทธ์ที่ 1  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้บริบท
โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World- class  Standard  School ) ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  ลดอัตราการออกกลางคัน ของผู้เรียนในทุกระดับชั้น       
กลยุทธ์ที่ 3  จัดกิจกรรมปลูกฝัง  คุณธรรม  จริยธรรม  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ                                                    (Quality  System  Mangement) 
    กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ( World -class  Standard  )
    กลยุทธ์ที่ 6  เร่งรัดความพร้อมด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศให้สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
    กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน องค์กร เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนา ส่งเสริมอัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกรักในความเป็นไทย
และส่งเสริมความสามารถนักเรียนในทุกด้าน   

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   “ ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ช่วยสังคม”

                                                                               
ยิ้มง่าย   หมายถึง การทักทายบุคคลอื่นด้วยกิริยามารยาทแบบไทยด้วยการยิ้ม ตามโอกาสที่เหมาะสมและพองาม
ไหว้สวย  หมายถึง การแสดงความเคารพและทักทายผู้อื่นด้วยการยกมือไหว้แบบวัฒนธรรมไทย อย่างพองาม 
ช่วยสังคม  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานส่วนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    “ นาฏศิลป์ดี  กีฬาเด่น”  
                                                                                      
นาฏศิลป์ดี   หมายถึง  ความสามารถในการแสดงด้านศิลปะของการฟ้อนรำ                                                             
กีฬาเด่น  หมายถึง   การรู้จักพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจให้มีพลานามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา