วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                    วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนพลมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พันธกิจ(MISSION)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์บนพื้นฐาน
ความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนรู้
5. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

ค่านิยม (VALUES)    :   รู้วินัย  ใส่ใจในหน้าที่  สามัคคีในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร       :   ระบบอาวุโส  ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE  COMPETENCIES)
นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                              เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้คุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณของความเป็นครู
5. มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. สถานศึกษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า