กลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนพล

 

กลยุทธ์โรงเรียนพล
 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   “ ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ช่วยสังคม”

                                                                               
ยิ้มง่าย   หมายถึง การทักทายบุคคลอื่นด้วยกิริยามารยาทแบบไทยด้วยการยิ้ม ตามโอกาสที่เหมาะสมและพองาม
ไหว้สวย  หมายถึง การแสดงความเคารพและทักทายผู้อื่นด้วยการยกมือไหว้แบบวัฒนธรรมไทย อย่างพองาม 
ช่วยสังคม  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานส่วนรวมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    “ นาฏศิลป์ดี  กีฬาเด่น”  
                                                                                      
นาฏศิลป์ดี   หมายถึง  ความสามารถในการแสดงด้านศิลปะของการฟ้อนรำ                                                             
กีฬาเด่น  หมายถึง   การรู้จักพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจให้มีพลานามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา