กลุ่มบริหารวิชาการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิชาการ โรงเรียนพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
โครงสร้างและบุคลากร  
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
จำนวนนักเรียนรายห้อง
รายชื่อนักเรียน
ชั้น ม. 1
รายชื่อนักเรียน
ชั้น ม. 2
รายชื่อนักเรียน
ชั้น ม. 3
รายชื่อนักเรียน
ชั้น ม. 4
รายชื่อนักเรียน
ชั้น ม. 5
รายชื่อนักเรียน
ชั้น ม. 6
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน/ห้องเรียนพิเศษ  
ตารางสอนและตารางเรียน

ตารางสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ O-NET
O-Net ม.3 2560 O-Net ม.3 2560
O-Net ม.3 2560 O-Net ม.3 2560
O-Net ม.3 2559  
O-Net ม.3 2558 O-Net ม.6 2558
O-Net ม.3 2557 O-Net ม.6 2557
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนพล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 
การประกวดแข่งขันอื่น  
การศึกษาต่อ  
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง  
นักเรียนที่ได้รับทุน  
การเปรียบนักเรียนที่จบ  
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด  
สถิตินักเรียนที่จบการศึกษา  
ตารางการนิเทศภายใน
แบบนิเทศการเรียนการสอน (ครูประเมินตนเอง)

แบบนิเทศการเรียนการสอน (สังเกตการสอน) 

แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้

ตารางนิเทศ 2561
การติด 0, ร, มส., มผ.  
วารสารโรงเรียนพล
วารสารโรงเรียนพล2560 สารสนเทศโรงเรียนพล 
   
   
SAR SAR สถานศึกษา 2558
ชุมนุม รายชื่อกิจกรรมชุมนุมในแต่ละสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี)
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนด้านความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศโรงเรียนพล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑